Designed by:

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

หมายเหตุ - บริการตรวจรักษาพยาบาลที่ไม่ฉุกเฉิน/เร่งด่วน แนะนำรับบริการในเวลาราชการ

- ห้องฉีดยา ทำแผล ( ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉิน/เร่งด่วน ) ให้บริการทุกวัน 8.00 – 16.00 น.

- บริการทันตกรรม  วันราชการ ภาคเช้า (8.30-12.00 .) วันละ 35 ราย

วันราชการ ภาคบ่าย และนอกเวลาราชการ ให้บริการผู้ป่วยนัด

- บริการแพทย์แผนไทย วันราชการ โดยสามารถโทรนัดล่วงหน้าได้ที

035-578032-3 ต่อ 205 และ 061-401-5845

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

การนำส่งยาโรคเรื้อรังผ่านไปรษณีย์

ประกาศจากศูนย์ดวงตาโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช


 

-------

ฝ่ายทันตสาธารณสุข ของดหรือเลื่อนรับการรักษาทันตกรรมทั่วไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน

ขอความร่วมมือผู้รับบริการทุกท่านทราบค่ะ


 

นายแพทย์สมชาย เกาะคู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

 

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล

ประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านทุจริต

ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม มีความซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้       โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคงยั่งยืนของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ห้องประชุมสุจิตต์ ศีลาเจริญ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

 

 

 

20

 
Download Google chrome >> http://www.google.com/chrome