การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2018 เวลา 09:22 น.

นายแพทย์สมชาย  เกาะคู   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล

ประกาศเจตนารมณ์

"ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึก ไทยไม่โกง"

ไม่ทนต่อการทุจริต  มีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง

พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเผ้าระวังการทุจริตเพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุจิตต์ ศีลาเจริญ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช